Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

Abonnee
De rechts- dan wel natuurlijke persoon die middels een abonnementsovereenkomst een abonnement heeft op 360 en aan wie door de Uitgever het recht wordt verschaft om gedurende een bepaalde periode, tegen een vooraf afgesproken prijs, geregeld 360 en eventueel bijbehorende uitgeefproducten zoals themamagazines en internet geleverd te krijgen. Abonnementen kunnen alleen voor onbepaalde tijd worden afgesloten.

Abonnement
Het abonnement is een overeenkomst tussen Abonnee en Uitgever, waarin de Uitgever zich jegens de Abonnee verplicht tot het leveren van een vooraf vastgesteld aantal uitgaven van 360 op een door de Abonnee aan te geven adres in Nederland of België. Levering in het buitenland is mogelijk tegen de additionele afleverkosten.

Op erkende feestdagen, in de zomer en in uitzonderlijke gevallen, behoudt de Uitgever zich het recht voor om 360 niet dan wel in aangepaste vorm te laten verschijnen.

Algemene Leveringsvoorwaarden
De voorwaarden die zijn opgenomen in de hieronder opgenomen bepalingen en die van toepassing zijn op alle abonnementsovereenkomsten tussen Abonnee en de Uitgever.

De Uitgever
De Uitgever is 360 International Media. Een handelsmerk van CINT Publishing BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 51881721.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten tussen de Abonnee en 360, ongeacht of het abonnement mondeling dan wel schriftelijk is afgesloten. Met het afsluiten van het abonnement verklaart de Abonnee zich akkoord met deze voorwaarden.

2.2 Van het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.

2.3 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en zullen op verzoek worden toegezonden.

2.4. De Uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden aan te passen. De ingevoerde wijziging dient zo spoedig mogelijk te worden gepubliceerd in 360.

Artikel 3 Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend. De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. De Uitgever is verplicht de tariefswijziging tijdig en middels een publicatie in 360 mee te delen aan de Abonnee.

3.2 Abonnementsovereenkomsten tussen de Uitgever en abonnees op 360 kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden afgesloten.

3.3 De Uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnement te weigeren.

3.4 360 bestaat uit een ongespecificeerd aantal pagina’s en verschijnt 2 wekelijks. De Uitgever is vrij om de samenstelling van 360, om hem moverende redenen te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de Abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft tussen het abonnementsgeld en de geleverde prestatie van de Uitgever. De Uitgever is vrij een advertentiebijlage toe te voegen mits op die bijlage uitdrukkelijk staat vermeld dat het een advertentiebijlage behorende bij de titel is.

3.5 Het Abonnement voor onbepaalde termijn dient te worden opgezegd overeenkomstig artikel 7 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 4. Bezorging

4.1 Als gevolg van het aangaan van een abonnementsovereenkomst zal de Uitgever zich vanaf de datum die is afgesproken in de verbintenis inspannen voor een tijdige bezorging van 360 gedurende de periode van het Abonnement.

4.2 De Uitgever is gemachtigd de bezorging te staken indien tijdige betaling als vermeld in artikel 5.1 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden uitblijft.

4.3 De Abonnee kan klachten over de bezorging van 360 melden via de website van 360 van de Uitgever. De Uitgever zal zich vervolgens inspannen om 360 kosteloos na te bezorgen.

4.4 Klachten met betrekking tot de bezorging van360 geven de Abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk op te schorten.

4.5 De Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig bezorgen van 360.

4.6 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde abonnementsgeld indien 360 gedurende een of meerdere dagen niet door de Uitgever wordt bezorgd als gevolg van een overmachtssituatie die levering onmogelijk maakt.

Artikel 5 Betaling

5.1 De Abonnee verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum tot betaling van de hem door de Uitgever toegezonden factuur over te gaan. Bij overschrijding van deze termijn behoudt de Uitgever zich het recht voor over te gaan tot het instellen van een incassoprocedure. De kosten van de vertraagde betaling worden berekend door middel van toepassing van de wettelijke rente en zijn evenals de kosten als gevolg van de incassoprocedure, voor rekening van de Abonnee.

5.2 Vragen met betrekking tot facturen aangaande de abonnementsovereenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan de lezersservice van de Uitgever gericht te worden.

Artikel 6 Adreswijzigingen

De Abonnee dient wijzigingen in de tenaamstelling en/of adressering van het abonnement, waaronder begrepen zowel bezorg- als factuuradres, tenminste vijf werkdagen voorafgaand aan de gewenste wijziging aan de lezersservice van de Uitgever te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk via de website van 360 aan de Uitgever gemeld te worden.

Artikel 7 Beëindiging van het abonnemen

Het abonnement voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd door middel van opzegging via de website van 360 met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken voor de aanvang van de nieuwe betaalperiode.

Artikel 8 Privacy

De door de Abonnee aan de Uitgever verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat wordt aangewend voor de uitvoering van de abonneeovereenkomst, alsmede voor het inlichten van de Abonnee over relevante diensten en producten van 360. Een en ander zal in overeenstemming gebeuren met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tegen het gebruik van persoonsgegevens, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de abonneeovereenkomst, kan de Abonnee binnen 8 dagen na het aangaan van de abonnementsovereenkomst schriftelijk bezwaar maken.

Artikel 9 Auteursrechten

Er mag niets door of met medewerking van de Abonnee uit 360 worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) 360 worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de Uitgever c.q. de betreffende auteur(s) c.q. de betreffende nieuwsdienst.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forum

10.1 Op alle abonnementsovereenkomsten als genoemd in deze Algemene Leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

10.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van rechtsgangen als gevolg van geschillen voortvloeiende uit

Abonnementsovereenkomsten als genoemd in deze Algemene Leveringsvoorwaarden. De Uitgever is gerechtigd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11 Dwingend recht

Indien een of meer bepalingen van deze algemene Leveringsvoorwaarden of van enige andere overeenkomst tussen de abonnee en de Uitgever in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de Uitgever deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.

Artikel 12 Derden

De Uitgever is bevoegd om bij de totstandkomingen uitvoering van de met de Abonnee gesloten overeenkomsten gebruik te maken van derden.

Amsterdam, November 2011