Disclaimer


Bij 360 International Media rusten alle rechten op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten, voorzover deze rechten niet berusten bij derden, die in samenwerking met 360 International Media hiervoor materiaal beschikbaar hebben gesteld.

360 International Media behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van 360 International Media en de hierboven bedoelde derden op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten.

De informatie op deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze gebruikers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 360 International Media is het niet toegestaan deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle woord- en beeldmerken op deze website berusten bij 360 International Media, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van 360 International Media is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.